DRAMA/SANDIWARA_tambahan

Drama/Sandiwara

 • Drama, asale saka tela eh basa Yunani draomai kang tegese tumindak.
 • Drama yaiku tiruane kauripan manungsa kang ditampilake ana ing dhuwur pentas.
 • Drama uga diarani sandiwara; kang saka tembung sandi “ndhelik” lan warah “ajaran”
 • Sandiwara yaiku ajaran kang didhelikake ana ing tumindak lan pacelathon.

Sandiwara miturut jamane

 1. Sandiwara Lawas, yaiku sandiwara kang umume nyritakake babagan kasekten, urip ing kraton, uripe dewa-dewi, kadadean kang ana ing jaba nalar, lan liya-liyane.
 2. Sandiwara anyar, yaiku sandiwara kang duweni tujuan menehi pendhidhikan marang masyarakat kang umume nduweni tema urip padinan.

Sandiwara miturut isine

 1. Komedi  yaiku sandiwara kang lucu-lucu lan menehi hiburan supaya kang nonton padha seneng
 2. Tragedi yaiku sandiwara kang isi critane nggambarake wong kang nandhang susah
 3. Tragedi-komedi yaiku isi critana ana crita kang nggambarake wong susah lan ana sing bisa gawe guyu
 4. Opera yaiku isine ngandhut swara musik lan tembang
 5. Operet yaiku saemper sandiwara opera nanging luwih cekak dalan critane.
 1. Pantomim yaiku sandiwara kang nuduhake obahe awak tanpa ngomong
 2. Tablau yaiku sandiwara kang saemper sandiwara pantomim nanging uga dibarengi dening obahe badan lan ekspresine para paragane
 3. Passie yaiku sandiwara kang ngandhut unsur agama

Unsur Intrinsik Drama

 1. Tema yaiku gagasan pokok kang kakandhut sajroning naskah sandiwara.
 2. Tokoh yaiku pawongan kang dadi paraga ana ing sandiwara
 3. Pacelathon (antawacana) yaiku bisa nyengkuyung tumindak lakuning tokoh
 4. Alur yaiku urut-urutaning crita wiwit lekas nganti pungkas
 5. Latar yaiku katrangan babagan panggonan, wektu lan swasana kedadean prastawa ing naskah sandiwara
 6. Amanat yaiku pesen kang arep disampekake dening panulis marang wong kang nyekseni pagelaran sandiwara

NULIS NASKAH DRAMA

Supaya bisa nulis naskah drama kang becik, kudu nggatekake:

 1. Ngatonake anane perkara/masalah, utamane masalah wong urip
 2. Ngemot pitutur/pendhidhikan kang becik
 3. Ngandharake gagasan anyar, ora klise.
 4. Bisa nuwuhake lan ngrembakakake rasa kaendahaning seni
 5. Nggunakake basa kang bisa mancing rasa (endah, cuwa, nesu, lsp)
 6. Alur critane ora ruwet
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s