TULADHA SESORAH KANGGO UJIAN PRAKTIK BASA JAWA

TULADHA SESORAH BAB BEBAYA NARKOBA

Assalammualaikum Wr Wb
Sugêng siyang,

Bapak saha Ibu guru ingkang kinurmatan
Para kanca pêmudha lan pêmudhi ïngkang kula trêsnani,
Nyuwun agunging pangaksama wondéné kula sampun kumawantun madêg matur wontên ing ngarsa panjênêngan sadaya, nun inggih awit saking adrênging manah anggèn kula badhé ndhèrèk urun rêmbag mênggah babagan narkoba. Ing kalodhangan wêkdal mênika kula badhé ngaturakên andharan ingkang magêpokan kaliyan prêkawis narkoba kanthi sêsirah: “Bêbayanipun Narkoba Tumrap Para Mudha”.
Minangka purwakaning andharan sumangga kula lan panjênêngan sadaya ngaturakên puja-puji panuwun dhumatêng Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang tansah paring kanugrahan dhumateng kula lan panjênêngan sadaya. Kanthi kanugrahan Gusti kalawau satêmah ing kalênggahan punika kula lan panjênêngan sadaya sagêd kêmpal manunggal wontên ing papan punika kanthi séhat botên wontên alangan satunggal mênapa.
Sampun kawuningan bilih Indonésia mênika nêgari ingkang nggadhahi SDM ingkang kathah, utaminipun inggih mênika para pêmudha-pêmudhi. Para pêmudha mênika ing têmbé minangka tiyang ingkang bakal nérasakén cita-cita nagari. Awit saking menika, nagari Indonesia dipun-ginakakén kanggé transaksi wontênipun Narkoba lan sapanunggalanipun. Sampun wontên atusan, kêpara malah yutan (jutaan) kasus narkoba ingkang kêcathêt déning BNN ingkang ndadosakên Indonesia mênika minangka Nagari ingkang ngonsumsi Narkoba paling kathah nomêr tiga sak pênjuru jagad mênika. Ingkang paling kathah inggih mênika katandhang déning para pemudha “broken home”.
Kénging mênapa babagan narkoba mênika sagêd ngrêmbaka?
Bab mênika inggih amargi, para mudha samênika mênawi sampun réna (rêmên) dhatêng samubarang ingkang nuwuhakên raos sêkéca lajêng awrat mênawi nilarakên. Kawiwitan saking pêpénginan kagêm nyobi, kasambêt faktor kanca ingkang asring migunakakên, satêmah ndadosakên para mudha langkung cêlak kaliyan narkoba. Prêlu dipunmangêrtosi déning sintên kémawon, mliginipun dhatêng para mudha minangka taruna pitayaning bangsa, bilih kanthi migunakakén narkoba ménika atégés nyélaki dhaténg kasangsaran saha kacilakan, kadosta sumbéring sésakit fisik saha méntal, satêmah nuwuhakên bêbaya pati.
Para rawuh ingkang tansah winantu suka basuki,
Lajêng kadospundi pambudidayanipun para mudha mbrastha bêbaya narkoba minangka punjêring kasangsaran saha kacilakan? Kaping pisan inggih mênika niyat ingkang saèstu têmên, badhé nêbihakên saking narkoba kanthi migunakakên wêkdal saha kasagêdan kanggé nindakakên bab-bab ingkang positif, tuladhanipun mlêbêt ing klub-klub olah raga, sêni, saha nêngênakên préstasi. Ingkang baku kêdah ngatos-atos ing pasrawungan. Kanca ingkang saé mênika kanca ingkang sagêd nuntun saha mbabar kawruh dhatêng kasaénan, sanès tiyang ingkang asring ngajab dhatêng tindak angkara satêmah namung badhé ngrisak saha nêbihakên ing pangangkah bêcik.
Ingkang kaping kalih, kanthi sêngkut gumrêgut têmbayatan kaliyan masyarakat, aparat, saha badan-badan LSM mbrastha bebaya ngrêmbakaning saha mêkaripun narkoba ingkang saèstu sagêd ngrisak moral saha pranatan nêgari. Botên sagêd dipun-gambarakên mênawi sadaya para mudha samênika kénging pangaribawaning narkoba. Sinten samangke ingkang badhe nglajengaken lampahing pamarintahan ing negari Indonesia mênika mênawi para mudha samya risak moralipun?
Ingkang pungkasan inggih mênika kanthi jêjêging iman, éling lan waspada adhêdhasar agama, sumangga sami gumrégah nêbihakên saha mbrastha narkoba ing pangajab para mudha saha nêgari Indonesia sagêd uwal saking bêbênduning angkara.
Kula kintên cêkap sêmantên ingkang dados atur kawula, mugi-mugi mênapa ingkang kula aturakên wau sagêda caos manfaat dhumatêng kula panjênêngan sêdaya. Têmtu kémawon kathah kalêpatan anggèn kula matur, saèstu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.
Nuwun,
Wassalammualaikum Wr Wb
Sugêng siyang.

Kapethik saking http://paguyubanslenk.blogspot.com/2009/07/tuladha-sesorah_15.html kanthi ewah-ewahan sawetawis.

TULADHA SESORAH
PANGARIBAWANING TEKNOLOGI INFORMASI TUMRAP PAGESANGAN BEBRAYAN AGUNG
Assalamualaikum Wr. Wb.
Sugeng enjang,
Bapa saha Ibu Guru ingkang tansah kinurmatan, para kanca siswa-siswi kelas XII … ingkang kula tresnani. Nyuwun pangapunten bilih kula sampun kumawantun ngadeg wonten ing ngriki, badhe atur sapala wonten papanggihan punika.
Saderengipun kula ngandaraken punapa ingkang dados ancasan wonten sesorah ing enjang punika, sumangga langkung rumiyin kita sami-sami sesarengan ngaturaken raos syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung amargi sampun paring rahmat saha anugrah dhumateng kula panjenengan sadaya satemah kita taksih saged kempal manunggal wonten ing pepanggihan punika kanthi saras boten wonten alangan punapa-punapa.
Para kadang siswa-siswi kelas XII …, sesorah ing enjang punika nggadhahi irah-irahan Dampak Teknologi Informasi (T.I.) Tumrap Panguripan Bebrayan Agung. Ingkang wiwitan, sampun kados kita mangertosi bilih TI punika mboten dados barang ingkang aneh malih wonten ing masyarakat, kangge tuladha pirantos ingkang wonten kadosta : HP, Komputer, Laptop, TV, Internet ugi pirantos sanesipun ingkang boten saged kula sebut baka setunggal sampun kathah kita panggihi wonten ing panguripan saben dinten. Sedaya pirantos kala wau wonten ing panguripan babrayan agung anggadhahi paedah ingkang kathah lan mawarni-warni wujudipun, sanadyan Wonten ing kasunyatan, paedah pirantos T.I. kala wau saged tumpang suh antawis ingkang piguna kalian ingkang mboten migunani, kahanan punika handadosaken kita mangro, nanging manawi kula kepareng matur sadaya kala wau gumantung wonten ing pribadi priyantun piyambak-piyambak, kenging menapa makaten sumangga dipunsimak tuladha punika.
Pirantos komputer utawi Laptop ingkang padatan kita ginakaken kangge pados pawarta tuwin artikel kagem panggulawenthah piwulang ing kelas, lumantar sambungan internet kadhang kala pangagemipun mboten pas kalian kabetahan. Ingkang kedah lan baku malah kadhang dipunlirwakaken, ananging ingkang ngremenaken panggalih malah dipunutamakaken, Undhuhan ingkang estunipun momot pawartos dipunliwati nanging undhuhan ingkang momot babagan maksiat, pornografi tuwin kesenengan sanes dipunpenthelengi ngantos asring kebablasen kesupen ing wekdal, kesupen mboten nindakaken pasinaon, kesupen mboten reresik awak, kesupen wangsul griya lan sanesipun.
Lajeng kadi pundi pamanggih kita supados diri pribadi punika mboten sasar susur babagan kagunan pirantos T.I. wonten ing bebrayan agung. Ingkang sepisanan, manawi kita badhe migunakaken pirantos T.I. ingkang magepokan kalian Internet langkung rumiyin dipunpasang piranti lunak (filter) lan piranti pengawasan kulawarga (parental) kangge nyuda pepinginan awon kala wau. Wonten ing sesorah punika kula ngemutaken sepisan malih bilih pirantos T.I. punika saged dados pirantos ingkang gadhah paedah gumantung kita piyambak, kepara malah ugi saged damel kita piyambak rugi menawi boten saged nyikapi kanthi prayogi. Pramila saking menika, sumangga kita ngginakaken piranti T.I. menika kanthi sae, tumemen, lan jumbuh kaliyan kabetahan satemah saged pikantuk paedah ingkang sae.
Para lenggah sadaya ingkang minulya,
Ing wasana, cekap semanten ingkang dados atur kawula wonten ing kalodhangan punika. Kula aturaken matur nuwun awit kawigatosanipun panjenengan sadaya. Hambokbilih kathah atur kula ingkang boten nuju prana dhateng penggalih panjenengan sadaya, estu kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Sugeng enjang.

Tuladha sesorah kanthi tema kurikulum basa Jawa/pendidikan Basa Jawa :
* bisa digawe dhewe gumantung ide utawa pendapatmu dhewe-dhewe. Umpamane:
1) ngapa pendhidhikan basa Jawa iku perlu diajarake marang para mudha, mligine ing pawiyatan (SD,SMP,SMA)
2) kepriye yen pendhidhikan basa Jawa iku diilangi saka kurikulum
3) apa pentinge para mudha nyinau basa Jawa
4) apa saranmu minangka siswa utawa anak tumrap pendidikan basa Jawa ing tembe (harapanmu terhadap bahasa Jawa di masa datang)
5) (bisa uga njupuk ide/panemu kaya sing ana ing LKS sing mungkin lali durung dibayar kuwi) he -_-“
6) lsp

• Nganggo basa Jawa sing krama sing prasaja.
• Kang baku yaiku ana pambuka, isi, lan panutup.
• Suwene sesorah 5 menit.
• Sing gawe dhewe teks pidhatone, entuk tambahan biji.
• Pokonya, buat para penguji terkesan dengan penampilanmu… ^_^

Sugeng gladhen… ^_^

Advertisements

13 thoughts on “TULADHA SESORAH KANGGO UJIAN PRAKTIK BASA JAWA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s