UKARA SAMBAWA

UKARA SAMBAWA

Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Anggraeni Pamungkasih wonten ing blog ingkang prasaja menika. Wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken satunggaling bab wonten ing paramasastra basa Jawi, inggih menika bab ukara sambawa. (Sampun cetha nggih, lha wong irah-irahanipun mawon pun pertela mekaten kok…). Hehehehehe.

Hmmmmh, nggih pun botensah basa-basi kemawon nggih, mangga dipunsemak materi bab Ukara Sambawa menika. Mugi-mugi saged migunani tumrap sinten kemawon. Matur nuwun.

Ukara sambawa. Hmmmmh, mbokmenawa wis akeh banget kang pirsa bab ukara sambawa iki. Malah ukara iki wis kawentar lan kaloka dadi judul lagu manca nagara kang saiki lagi moncer-moncere padha dinyanyekake dening para penyanyi. Nah, lagu apa kira-kira…

(mesthi padha lagi mikir yaaaaaaaaa???)

Hehe
kae lho, malah dadi judhul lagi sing dinyanyekake Adele… sing judhule Sambawa like you…
(…*#&*&@*&#(@*&#(……!!!!!! Kae Someone kaleeeeeeeeeeeeeee!!!!! Dudu sambawa. Hiiiiiiiihhhhh).
hehehe. Halah. Ya wis, yen iki tenanan, semaken materine iki. Yen ana soale, mangga takaturi mangsuli….  Mengko sing isa mangsuli, tak aturi bebungah awujud “ucapan selamat”. Hehe

Cekidhottt,,,,,

Ukara sambawa yaiku ukara kang wasesane nganggo panambang –a, -na, utawa –ana lan ora nduweni teges printah/pakon.

Biasane ana ing ukara lumrah, panambang –a, -na, utawa –ana iku nduweni teges printah/pakon.

Tuladhane:

Tuku    + -a     = tukua            (ngongkon supaya tuku)

Tulis     + -na    = tulisna           (ngongkon supaya nulisake)

Sapu    + -ana  = saponana     (ngongkon supaya nyaponi)

Ananging ana ing ukara sambawa, panambang –a, -na, utawa –ana ora nduweni teges printah kaya ing ukara lumrah/biasane.

Ukara sambawa iku nduweni teges kaya ing ngisor iki:

 1. 1. Sanajan

Tuladha:

a. Udana kaya ngapa bapak tetep tindak pasar.

Tembung udana saka tembung lingga udan + -a. Panambang –a ing tembung iku ora nduweni teges akon supaya udan, nanging nduweni teges sanajan. Dadi ukara lumrahe saka ukara sambawa iku:

→ Sanajan udan kaya ngapa bapak tetep tindak pasar

b.  Bagusa kae yen ora tau gelem ngibadah ya padha wae aku ora seneng.

→ Sanajan bagus kae yen ora tau gelem ngibadah ya padha wae aku ora seneng.

 1. 2.    Umpama

Tuladha:

 1. Sinaua rada suwe aku mau entuk biji apik.

è Umpama sinau rada suwe aku mau entuk biji apik.

 1. Nggawaa payung aku ora bakal teles ngene iki.

è Umpama nggawa payung aku ora bakal teles ngene iki.

 1. 3.    Pangarep-arep

Tuladha:

 1. Sikilku ndang maria, aku bisa bal-balan maneh.

è Sikilku muga-muga ndang mari, aku bisa bal-balan maneh.

 1. Bapak kondura, aku bisa matur bab iki.

è Bapak muga-muga kondur, aku bisa matur bab iki.

 1. 4.    Mokal

Mokal iku tegese ora mungkin.

Tuladha:

 1. Narti maneh lulusa, Wahyuni sing pinter wae ora bisa.

Narti maneh ora mungkin lulus, wahyuni sing pinter wae ora bisa.

 1. Kowe maneh diwenehana, aku sing paling cedhak wae ora mambu.

è Kowe maneh ora mungkin diwenehi, aku sing cedhak wae ora mambu.

Gladhen.

Ukara-ukara sambawa ing ngisor iki nduweni teges apa, lan gawenen ukara lumrahe!

 1. Mangana akeh yen pikirane ora tentrem, ora bakal bisa lemu awake.
 2. Mengko sore udana ya, hawane ora panas.
 3. Tangia luwih mruput mau aku ora telat ngene iki.
 4. Nulisa yen ora tau diwaca ya ora ana gunane.
 5. Dheweke maneh ngertia, aku sing kanca cedhake wae ora dikandhani.
 6. Diterangna ping pitu, wong dhasare ora nggatekake ya tetep ora mudheng.Gawekna ukara sambawa kang nduweni teges:
  1. Sanajan
  2. Umpama
  3. Pangarep-arep
  4. Mokal
Advertisements

11 thoughts on “UKARA SAMBAWA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s