WANGSALAN

WANGSALAN

Wangsalan yaiku unen-unen meh kaya cangkriman, dene tebusane utawa batangane (jawaban) srana sinandi tegese ora blaka, ora diceplosake.

Peranganing wangsalan iku ana 3, yaiku:

 1. Ukara wangsalan     : unen-unen kang kudu dibatang utawa cangkrimane
 2. Batangan                 : bedhekan/jawaban kang sabenere
 3. Tebusan                   : jawaban utawa wangsulan kang wis ditulis sajroning wangsalan nanging durung pati cetha

Jinising wangsalan:

 1. Wangsalan Lamba

Lamba iku tegese siji. Wangsalan lamba yaiku wangsalan kang batangane nung ana siji.

Tuladhane:

 1. Jangkrik gedhe, dheweke lagi duwe sir kok.

Ukara wangsalan          : jangkrik gedhe

Batangan                      : gangsir

Tebusan                        : sir

 1. Bocah cilik aja ngrokok cendhak, senengane neges-neges ngendikane wong tuwa.

Ukara wangsalan          : ngrokok cendhak

Batangan                      : tegesan

Tebusan                        : neges-neges

 1. Wangsalan Rangkep

Wangsalan rangkep yaiku wangsalan kang batangane luwih saka siji.

Tuladhane:

 1. Jenang sela, wader kalen sesondheran.

Ngapunten yen wonten lepat kula

UW 1: Jenang sela                                B1: apu            T1: ngapunten

UW 2: wader kalen sesondheran          B2: sepat         T2: lepat

 1. Sela alus, pring kang rinujit miring

Aja wangkal yen diutus wong tuwa

UW 1: sela alus                                     B1: wungkal                T1: wangkal

UW 2: pring kang rinujit miring           B2: tutus                     T2: diutus

 1. Wangsalan Memet

Wangsalan memet yaiku wangsalan kang batangane mung siji, nanging anggone nggoleki batangane ambal kaping pindho.

Tuladha:

Anggone mlaku nguler kambang wae wong isih peteng

UW  : nguler kambang

B      : lintah à satitahe à alon-alon

T       : alon-alon

Katrangan : wanda tali tembung lintah dianggep wancahane tembung satitahe kang tegese alon-alon.

 1. Wangsalan Padinan

Wangsalan padinan yaiku wangsalan kang lumrahe dianggo ana ing pacelathon.

Wangsalan padinan iku ana loro:

 1. Kang wis nyebutake batangane

Tuladhane:

1)      Dipring ijo aku mau, kapusan tenan.a

UW  : dipring ijo

B      : apus

T       : kapusan

2)      Sepedha rodha telu kene, linggih lincak karo mangan tahu.

UW  : sepedha rodha telu

B      : becak

T       : lincak

 1. Ora nyebutake batangane

Tuladhane:

1)      Isih enom kok njangan gori

Ukara wangsalan      : njangan gori

Batangan                  : gudheg

Tebusan/karepe        : mbudheg

2)      Ditakoni kok malah kur ngembang suruh

Ukara wangsalan      : ngembang suruh

Batangan                  : drenges

Tebusan/karepe        : cengengesan/mrengas-mrenges

 1. Wangasalan Edi Peni / wangsalan purwakanthi basa

Wangsalan edi peni yaiku wangsalan kang migunakake purwakanthi basa/putwakanthi lumaksita.

Titikane:

–             Unen-unen kedadean saka rong ukara (awujud wangsalan rangkep)

–             Ukara kapisan mawa purwakanthi lumaksita (ana tembung kang dibaleni)

Tuladha:

Bayem arda, ardane ngrasuk busana

Mari anteng, besuse saya ketara

UW 1           : bayem arda                            B1: lateng        T1: anteng

UW 2           : ardane ngrasuk busana          B2: besus         T2: besuse

 1. Wangsalan mawa paugeran tartamtu

Yaiku wangsalan kang pinathok ing guru wilangan (cacahing wanda).

 1. Mawa paugeran 4 wanda + 8 wanda

–          Awujud wangsalan lamba (batangane mung siji)

–          Mung saukara kang kadaean saka rong gatra

–          Gatra ngarep (isi wangsalan) 4 wanda

–          Gatra buri (isi barangan) 8 wanda

Tuladha:

1)      Roning kamal, mumpung anom sing tawakal

UW  : roning kamal

B      : sinom

T       : anom

2)      Jamang wakul, aja kurang ing pamengku

UW  : jamang wakul

B      : wengku

T       : pamengku

 1. Mawa paugeran (4 wanda + 8 wanda) x 2

–          Awujud wangsalan rangkep (batangane luwih saka siji)

–          Rong ukara, saben saukara kadadean saka rong gatra

–          Ukara kapisan (isi wangsalan) 2 gatra

–          Ukara kapindho (isi batangan) 2 gatra

Tuladha:

Kunir pita, andhenging ukara kidung

Tinemune kaserat ingkang waspada

UW 1     : kunir pita                                           UW2   : andhenging ukara kidung

B 1          : temu                                                    B2        : pada

T 1          : tinemune                                           T2        : waspada

 1. Wangsalan kang sinawung ing tembang

Yaiku wangsalan kang ana ing cakepan tembang. Umpamane ing tembang macapat, langgam, campursari, lsp.

Tuladhane:

Tembang macapat pangkur

 

Jarak pindha munggwing wana (B: woh kesambi; T: nyenyambi)

Sayang kaga, werekta ingkang muroni (B1: kala; T1: kalaning. B2: anggur; T2: nganggur)

Nyenyambi kalaning nganggur

Wastra tumrap mustaka (B: iket; T: pangikete)

Pangikete wangsalan kang sekar pangkur

Baon sabin ing nawala (B: karya; T: kinarya)

Kinarya langen pribadi

 

Langgam “Kangen”

Jenang gula ya mas ya mbok aja lali             (UW: jenang gula)

Ngelingana rikala jaman semana                  (B: glali; T: lali)

Klapa mudha enake kanggo rujakan            (UW: klapa mudha)

Leganana aku kang nandhang kasmaran     (B: degan; T: leganana)

Mbalung janur wong bagus tak anti-anti     (UW: mbalung janur)

Ngusadani wong kangen ndang antuk jampi (B: sada; T: ngusadani)

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “WANGSALAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s